Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN TOPTECHNICS 1. GELDIGHEID  - Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, bestelbon, offerte, orderbevestigingen en/of overeenkomsten. Bij het plaatsen van een bestelling, het geven van een opdracht, aanvaardt de opdrachtgever uitdrukkelijk onderhavige algemene voorwaarden tenzij schriftelijk bedongen afwijkingen die door TOPTECHNIICS uitdrukkelijk werden aangenomen. De opdrachtgever erkent te hebben afgezien van eventuele bestaande eigen voorwaarden.
  Indien één of meerdere punten uit deze overeenkomst nietig worden verklaard of onuitvoerbaar blijken heeft dit geen wijziging tot gevolg voor de andere punten van deze algemene verkoopsvoorwaarden.  Dit zal in geen geval een reden kunnen uitmaken om deze voorwaarden als nietig te beschouwen.
  De voorwaarden en prijzen vermeld op onze aanbiedingen, offertes en orderbevestigingen hebben een geldigheid van 15  dagen, tenzij anders uitdrukkelijk vermeld.  Een bestelling is slechts geldig al ze uitdrukkelijk aanvaard is door TOPTECHNIICS.
  De opdrachtgever erkent uitdrukkelijk dat een bestelling via fax of e-mail dezelfde waarde heeft als een schriftelijk overgemaakte bestelling.
  Alle prijsaanduidingen op websites of in brochures zijn van indicatieve aard en kunnen ten allen tijde worden gewijzigd zonder kennisgeving.  Enkel de prijzen vermeld op de offerte, bestelbon en/of orderbevestiging zijn van toepassing.

 

 1. LEVERINGEN - De vermoedelijke leverings- of uitvoeringstermijn wordt afgesproken op het moment van de orderbevestiging. TOPTECHNIICS zal zich inspannen om de bestelde goederen of diensten tijdig te leveren. De opdrachtgever erkent dat - tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen – deze leverings- of uitvoeringsdatum louter indicatief is. Het niet naleven van deze indicatieve termijn door TOPTECHNIICS zal in geen geval aanleiding kunnen geven tot de ontbinding van de overeenkomst of tot enig recht op schadevergoeding.

 

 1. KLACHTEN - Bij beschadiging, onvolledigheid of vergissing is de opdrachtgever, desgevallend de geadresseerde, ertoe gehouden de goederen te weigeren of slechts onder voorbehoud aan te nemen. Alle klachten, uit welke hoofde ook, hetzij in kader van een levering van goederen, hetzij in kader van het uitvoeren van werken of leveren van diensten, moeten om aanvaardbaar te zijn, uiterlijk 5 werkdagen, hetzij na ontvangst en vóór het gebruik van de goederen, hetzij na de uitgevoerde werken of geleverde diensten per aangetekend schrijven worden ingediend. De geleverde goederen worden niet terug genomen, noch vervangen, zonder schriftelijk voorakkoord van TOPTECHNIICS.

 

 1. EIGENDOMSVOORBEHOUD - Tot aan de volledige betaling en afwikkeling van alle verplichtingen, voortkomende uit de overeenkomst tussen partijen, blijven de desgevallend geleverde goederen eigendom van TOPTECHNIICS.

  Voordat de betaling is geschied mag de koper deze goederen zonder medeweten van TOPTECHNIICS niet aan derden overdragen. In geval van inbeslagname of enige andere interventie door een derde, is de opdrachtgever verplicht TOPTECHNIICS onmiddellijk hierover te informeren met aangetekend schrijven en  per fax of mailbericht. De opdrachtgever verlost TOPTECHNIICS van alle formaliteiten en draagt zelf eventuele bijkomende kosten.

 

 1. BETALINGEN - Alle prijzen zijn in Euro (€) en exclusief BTW en andere taksen tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

  Alle facturen zijn kontant betaalbaar en zonder enige korting, tenzij anders vermeld op de factuur.

  De factuur wordt pas als voldaan beschouwd indien het volledige bedrag vermeld op de factuur ontvangen is op de bankrekening van TOPTECHNIICS.  Alle bank- en wisselkosten verbonden aan de inning van de betaling zijn voor rekening van de opdrachtgever.

  Betalingen verricht in handen van tussenpersonen of aangestelden dewelke hiertoe niet uitdrukkelijk en schriftelijk zijn gemachtigd door TOPTECHNIICS zijn ongeoorloofd.

 

 

 1. SANCTIES - Bij gebreke aan betaling op de vervaldatum der facturen, zal van rechtswege en zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling vereist is, een conventionele onherleidbare en forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn, gelijk aan 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 50 Euro, behoudens bewijs van een grotere schade. Bij iedere vertraging in de betaling zal van rechtswege en zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling vereist is, een verwijlinterest van 8 % per jaar verschuldigd zijn. Als laatste mag TOPTECHNIICS bij gebreke aan betaling, alle lopende bestellingen uitstellen voor levering of annuleren zonder dat deze handeling mag gezien worden als een weigering tot verkoop.

  De niet-betaling op zijn vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet-vervallen, facturen onmiddellijk en van rechtswege opeisbaar.

 

 1. OVERDRACHT - TOPTECHNIICS heeft het recht haar rechten en plichten voortvloeiende uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden. Hij zal de opdrachtgever hiervan voorafgaandelijk op de hoogte brengen.

 2. VERTROUWELIJKHEID
  TOPTECHNIICS zal bepaalde gegevens van de opdrachtgever bijhouden en opslaan (schriftelijk of elektronisch) in het kader van een normaal klantenbeheer. Elke financiële informatie (bankrekeningnummers, creditcardnummers en dergelijke) wordt door TOPTECHNIICS enkel gebruikt bij het verwerken van de betalingen. In geen geval zal TOPTECHNIICS de gegevens van de opdrachtgever ter beschikking stellen van derden. De opdrachtgever heeft op schriftelijk verzoek inzage in deze gegevens. De opdrachtgever heeft ook het recht fouten hierin recht te zetten.

   

  TOPTECHNIICS heeft het recht om op haar website of in haar informatiebrochures te vermelden dat de opdrachtgever een klant is van TOPTECHNIICS.. TOPTECHNIICS heeft ook het recht om op haar website een link te leggen naar de website van de opdrachtgever.


 

 1. AANSPRAKELIJKHEID – OVERMACHT - De opdrachtgever zal TOPTECHNIICS onmiddellijk en uitvoerig op de hoogte brengen van elke gebeurtenis of situatie die aanleiding kan geven tot een eis of verzoek tegen TOPTECHNIICS door een derde, of die de uitvoering van deze overeenkomst in belangrijke mate beïnvloeden.

  TOPTECHNIICS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor zichtbare gebreken van de door hem uitgevoerde werken, geleverde diensten of goederen na de voorlopige oplevering of aanvaarding ervan.

  TOPTECHNIICS kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de gevolgen van overmacht.

 

 

 1. AFWERVINGSVERBOD – De aangestelde(n) van TOPTECHNIICS zijn uitsluitend in haar dienst. Bijgevolg verbindt de opdrachtgever zich ertoe geen beroep te doen op de persoonlijke diensten in eigen naam en voor eigen rekening van aangestelde(n) van TOPTECHNIICS. Bovendien verbindt de opdrachtgever er zich toe geen aangestelde(n) van TOPTECHNIICS af te werven of in dienst te nemen binnen de twaalf maanden na uitdiensttreding bij TOPTECHNIICS, noch hen ertoe aan te zetten hun overeenkomst en/of engagementen met TOPTECHNIICS te verbreken met het oog op indiensttreding bij de opdrachtgever of één van haar verbonden vennootschappen, en dit onder verbeurte van een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan het bedrag van het laatste bruto jaarloon van de afgeworven aangestelde(n).


 2. MONTAGE Goedgekeurde uitvoeringsplannen worden vooraf digitaal aangeleverd in PDF.Termijn en planning worden in onderling akkoord vastgelegd en dienen gerespecteerd te worden. Indien de geplande montagedatum niet kan doorgaan door omstandigheden op de werf die dit verhinderen zal een nieuwe datum in onderling overleg worden vastgelegd. Montagefirma behoudt zich het recht een forfaitaire schadevergoeding van de minimumprijs van 550€ excl btw aan te rekenen.
  Daar waar materialen dienen getransporteerd te worden over hoogte zal de Klant op eigen kosten zorgen voor verticaal transport door het ter beschikking stellen van een lift op de werf.Indien de materialen op de werf zich in een niet veilige plaats bevinden, kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden in geval deze verdwijnen.

  Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele boetes betreffende checkin@work indien wij geen gegevens hebben ontvangen om deze uit te voeren.Prijzen blijven slechts geldig wanneer de uitvoering van de werken doorlopend en zonder onderbreking kan gebeuren. Indien een werf om welke reden dan ook tijdelijk moet worden stop gezet en later (minstens 2 uur later) moet worden hernomen, wordt een nieuwe prijs berekend rekening houdend met de extra verleturen, eventuele verplaatsings- en andere kosten.Betonboringen en doorvoeropeningen moeten op voorhand zijn gemaakt. Moet daar worden op gewacht, dan is de uitvoerder niet aansprakelijk voor de vertraging die de werf daardoor oploopt en zullen de wachturen worden aangerekend aan 50€ exclusief btw per monteur.Wanneer de vloerverwarming is geplaatst en er schade ontstaat door derden of externe factoren is de klant zijn verantwoordelijk.Niet -limitatieve lijst die aanleiding kan geven tot meerpijzen :

  wachttijden indien werf niet startklaar is ( er wordt max 2u gewacht),verdelerposities die afwijken van de standaardlocatie of afstand van de muur, ontbrekende doorvoeropeningen, ontbrekend verticaal transport, druktest met water, aanpassingen tov het legplan extra verbruikt materiaal

   

 

 1. BEVOEGDHEID - Deze verkoopvoorwaarden zijn opgesteld naar Belgisch recht.
  Alle geschillen in verband met de uitvoering of de uitleg van de contractuele relatie tussen partijen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waar TOPTECHNIICS haar maatschappelijke zetel heeft.

 

WIE WE ZIJN

Toptechnics is expert in plafond, vloer, -en wandklimatisatie voor particuliere en industriële projecten.

Algemene voorwaarden

Privacy & GDPR

 

INFO

Open ma-vrij 08u00-18u00

Bel ons op  +32(0) 11 64 18 51 (kantoor)

of op +32(0) 472 59 03 23 (Wim)

Afhalen te Heusden-Zolder

VOLG ONS