Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN TOPTECHNICS1.GELDIGHEID - Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, bestelbon, offerte, orderbevestigingen en/of overeenkomsten. Bij het plaatsen van een bestelling, het geven van een opdracht, aanvaardt de opdrachtgever uitdrukkelijk onderhavige algemene voorwaarden tenzij schriftelijk bedongen afwijkingen die door TOPTECHNICS uitdrukkelijk werden aangenomen. De opdrachtgever erkent te hebben afgezien van eventuele bestaande eigen voorwaarden.
Indien één of meerdere punten uit deze overeenkomst nietig worden verklaard of onuitvoerbaar blijken heeft dit geen wijziging tot gevolg voor de andere punten van deze algemene verkoopsvoorwaarden. Dit zal in geen geval een reden kunnen uitmaken om deze voorwaarden als nietig te beschouwen.
De voorwaarden en prijzen vermeld op onze aanbiedingen, offertes en orderbevestigingen hebben een geldigheid van 15 dagen, tenzij anders uitdrukkelijk vermeld. Een bestelling is slechts geldig al ze uitdrukkelijk aanvaard is door TOPTECHNICS.
De opdrachtgever erkent uitdrukkelijk dat een bestelling via fax of e-mail dezelfde waarde heeft als een schriftelijk overgemaakte bestelling.
Alle prijsaanduidingen op websites of in brochures zijn van indicatieve aard en kunnen ten allen tijde worden gewijzigd zonder kennisgeving. Enkel de prijzen vermeld op de offerte, bestelbon en/of orderbevestiging zijn van toepassing.

2. LEVERINGEN - De vermoedelijke leverings- of uitvoeringstermijn wordt afgesproken op het moment van de orderbevestiging. TOPTECHNICS zal zich inspannen om de bestelde goederen of diensten tijdig te leveren. De opdrachtgever erkent dat - tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen – deze leverings- of uitvoeringsdatum louter indicatief is. Het niet naleven van deze indicatieve termijn door TOPTECHNICS zal in geen geval aanleiding kunnen geven tot de ontbinding van de overeenkomst of tot enig recht op schadevergoeding.

3. KLACHTEN - Bij beschadiging, onvolledigheid of vergissing is de opdrachtgever, desgevallend de geadresseerde, ertoe gehouden de goederen te weigeren of slechts onder voorbehoud aan te nemen. Alle klachten, uit welke hoofde ook, hetzij in kader van een levering van goederen, hetzij in kader van het uitvoeren van werken of leveren van diensten, moeten om aanvaardbaar te zijn, uiterlijk 5 werkdagen, hetzij na ontvangst en vóór het gebruik van de goederen, hetzij na de uitgevoerde werken of geleverde diensten per aangetekend schrijven worden ingediend. De geleverde goederen worden niet terug genomen, noch vervangen, zonder schriftelijk voorakkoord van TOPTECHNICS.

4. EIGENDOMSVOORBEHOUD - Tot aan de volledige betaling en afwikkeling van alle verplichtingen, voortkomende uit de overeenkomst tussen partijen, blijven de desgevallend geleverde goederen eigendom van TOPTECHNICS.
Voordat de betaling is geschied mag de koper deze goederen zonder medeweten van TOPTECHNICS niet aan derden overdragen. In geval van inbeslagname of enige andere interventie door een derde, is de opdrachtgever verplicht TOPTECHNICS onmiddellijk hierover te informeren met aangetekend schrijven en per fax of mailbericht. De opdrachtgever verlost TOPTECHNICS van alle formaliteiten en draagt zelf eventuele bijkomende kosten.

5. BETALINGEN - Alle prijzen zijn in Euro (€) en exclusief BTW en andere taksen tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
Alle facturen zijn kontant betaalbaar en zonder enige korting, tenzij anders vermeld op de factuur.
De factuur wordt pas als voldaan beschouwd indien het volledige bedrag vermeld op de factuur ontvangen is op de bankrekening van TOPTECHNICS. Alle bank- en wisselkosten verbonden aan de inning van de betaling zijn voor rekening van de opdrachtgever.
Betalingen verricht in handen van tussenpersonen of aangestelden dewelke hiertoe niet uitdrukkelijk en schriftelijk zijn gemachtigd door TOPTECHNICS zijn ongeoorloofd.

6. SANCTIES - Bij gebreke aan betaling op de vervaldatum der facturen, zal van rechtswege en zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling vereist is, een conventionele onherleidbare en forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn, gelijk aan 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 50 Euro, behoudens bewijs van een grotere schade. Bij iedere vertraging in de betaling zal van rechtswege en zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling vereist is, een verwijlinterest van 8 % per jaar verschuldigd zijn. Als laatste mag TOPTECHNICS bij gebreke aan betaling, alle lopende bestellingen uitstellen voor levering of annuleren zonder dat deze handeling mag gezien worden als een weigering tot verkoop.
De niet-betaling op zijn vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet-vervallen, facturen onmiddellijk en van rechtswege opeisbaar.

7. OVERDRACHT - TOPTECHNICS heeft het recht haar rechten en plichten voortvloeiende uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden. Hij zal de opdrachtgever hiervan voorafgaandelijk op de hoogte brengen.

8. VERTROUWELIJKHEID
TOPTECHNICS zal bepaalde gegevens van de opdrachtgever bijhouden en opslaan (schriftelijk of elektronisch) in het kader van een normaal klantenbeheer. Elke financiële informatie (bankrekeningnummers, creditcardnummers en dergelijke) wordt door TOPTECHNICS enkel gebruikt bij het verwerken van de betalingen. In geen geval zal TOPTECHNICS de gegevens van de opdrachtgever ter beschikking stellen van derden. De opdrachtgever heeft op schriftelijk verzoek inzage in deze gegevens. De opdrachtgever heeft ook het recht fouten hierin recht te zetten.

TOPTECHNICS heeft het recht om op haar website of in haar informatiebrochures te vermelden dat de opdrachtgever een klant is van TOPTECHNICS.. TOPTECHNICS heeft ook het recht om op haar website een link te leggen naar de website van de opdrachtgever.

9. AANSPRAKELIJKHEID – OVERMACHT - De opdrachtgever zal TOPTECHNICS onmiddellijk en uitvoerig op de hoogte brengen van elke gebeurtenis of situatie die aanleiding kan geven tot een eis of verzoek tegen TOPTECHNICS door een derde, of die de uitvoering van deze overeenkomst in belangrijke mate beïnvloeden.
TOPTECHNICS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor zichtbare gebreken van de door hem uitgevoerde werken, geleverde diensten of goederen na de voorlopige oplevering of aanvaarding ervan.
TOPTECHNICS kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de gevolgen van overmacht.

10. AFWERVINGSVERBOD – De aangestelde(n) van TOPTECHNICS zijn uitsluitend in haar dienst. Bijgevolg verbindt de opdrachtgever zich ertoe geen beroep te doen op de persoonlijke diensten in eigen naam en voor eigen rekening van aangestelde(n) van TOPTECHNICS. Bovendien verbindt de opdrachtgever er zich toe geen aangestelde(n) van TOPTECHNICS af te werven of in dienst te nemen binnen de twaalf maanden na uitdiensttreding bij TOPTECHNICS, noch hen ertoe aan te zetten hun overeenkomst en/of engagementen met TOPTECHNICS te verbreken met het oog op indiensttreding bij de opdrachtgever of één van haar verbonden vennootschappen, en dit onder verbeurte van een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan het bedrag van het laatste bruto jaarloon van de afgeworven aangestelde(n).

11. BEVOEGDHEID - Deze verkoopvoorwaarden zijn opgesteld naar Belgisch recht.
Alle geschillen in verband met de uitvoering of de uitleg van de contractuele relatie tussen partijen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waar TOPTECHNICS haar maatschappelijke zetel heeft.

WIE WE ZIJN

Toptechnics is expert in plafond, vloer, -en wandklimatisatie voor particuliere en industriële projecten.

Algemene voorwaarden

Privacy & GDPR

 

INFO

Open ma-vrij 08u00-18u00

Bel ons op  +32(0) 11 64 18 51 (kantoor)

of op +32(0) 472 59 03 23 (Wim)

Afhalen te Heusden-Zolder

VOLG ONS